دات نت نیوک
Menu

 

1-تفاهم نامه نشرشهر:این تفاهم نامه میان مؤسسه نشر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  از یک طرف و مؤسسه رشد وشکوفایی جوان منعقد شده است.

2- بینشگران همراه اعتدال رشد :این تفاهم نامه میان مؤسسه  بینشگران همراه اعتدال رشداز یک طرف و مؤسسه رشد وشکوفایی جوان منعقد شده است.

3-شرکت خلاق سروش سیما : این تفاهم نامه میان شرکت سروش سیما از یک طرف و مؤسسه رشد وشکوفایی جوان منعقد شده است.

4-سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران: این تفاهم نامه میان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از یک طرف و مؤسسه رشد وشکوفایی جوان منعقد شده است.

5-صندوق کارآفرینی امید : این تفاهم نامه میان صندوق کارآفرینی امید از یک طرف و مؤسسه رشد وشکوفایی جوان منعقد شده است.